PAM-Polyacrylamide

 • PAM-Anionic Polyacrylamide

  PAM-Anionic Polyacrylamide

  PAM-Anionic Polyacrylamide औद्योगिक उद्यम र सीवेज उपचार को विभिन्न प्रकारको उत्पादन मा व्यापक रूप मा लागू छ।

 • PAM-Cationic Polyacrylamide

  PAM-Cationic Polyacrylamide

  PAM-Cationic Polyacrylamide औद्योगिक उद्यम र सीवेज उपचार को विभिन्न प्रकार को उत्पादन मा व्यापक रूप मा लागू छ।

 • PAM-Nonionic Polyacrylamide

  PAM-Nonionic Polyacrylamide

  PAM-Nonionic Polyacrylamide व्यापक रूपमा औद्योगिक उद्यम र सीवेज उपचार को विभिन्न प्रकारको उत्पादन मा लागू हुन्छ।